Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

Artikel 1 – Definities

 1. DSR Commere, gevestigd te Voorhout, KvK-nummer 82076057, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig,tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 5. In het geval van een overeenkomst waarin service uren zijn vastgelegd, gelden de volgende regels voor de vervaldatum van deze uren:
  1. Service uren die zijn opgenomen in een frequentie van kwartaal, vervallen na elke 12 maanden of per 31 december van dat jaar. Deze uren kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar.
  2. Service uren opgenomen met een maandelijkse frequentie, vervallen elk kwartaal of per 31 december van dat jaar. Deze uren kunnen niet worden overgedragen naar het volgende kwartaal of volgende jaar.
  3. Het is aan de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat deze uren op tijd worden gebruikt. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het verlopen van de service uren.
  4. Service uren zoals beschreven in dit artikel en de overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing op websites, diensten of applicaties die zijn gebouwd en/of ontwikkeld door de Dienstverlener.
  5. Service uren kunnen niet worden gebruikt voor onderhoud, wijzigingen of werkzaamheden aan websites, diensten of applicaties die niet door de Dienstverlener zijn ontwikkeld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bebpaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt, vindt er automatische verlenging plaats van de overeenkomst met dezelfde periode als de voorgaande periode gehanteerd in de overeenkomst.
 4. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, is de opzegtermijn minimaal dertig (30) dagen voordat de huidige contractperiode afloopt.
 5. Beëindiging van de overeenkomst zal worden gedaan door een bevoegd persoon, minimaal dertig (30) dagen voordat de huidige contract periode afloopt via email naar info@dsrcommerce.nl inclusief uitleg ten invloeden van de opzegging.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht­gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Garantie

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor DSR Commere enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 15 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  3. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  4. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 24 – Boetebeding

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. DSR Commere is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DSR Commere zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DSR Commere is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 27 Gedrags- en Gebruiksrichtlijnen

27.1. Het is absoluut noodzakelijk dat elke Klant de Nederlandse wet of welke andere van toepassing zijnde wet dan ook respecteert in hun gebruik van onze Diensten, waarbij het overtreden van de rechten van derden is verboden.

27.2. Om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen, verbieden wij uitdrukkelijk het gebruik van onze Diensten voor het verspreiden van materialen die:

27.2.A. Anderen aanzetten tot het schenden van de rechten van derden, zoals websites die voornamelijk hacking-tools aanbieden;

27.2.B. Lastigvallen of kwetsen door middel van smadelijke, lasterlijke, racistische, discriminatoire of haatdragende inhoud;

27.2.C. Illegale inhoud bevatten zoals kinder- of dierenpornografie of deze bevorderen;

27.2.D. De privacy van derden schenden, zoals het delen van persoonlijke informatie zonder toestemming of het versturen van ongewenste communicatie;

27.2.E. Links bevatten naar materiaal dat inbreuk maakt op copyright;

27.2.F. Ongevraagde commerciële, liefdadige of idealistische berichten bevatten;

27.2.G. Schadelijke inhoud, zoals virussen of spyware, bevatten.

27.3. Let op! Het verspreiden van pornografisch materiaal via onze Diensten is absoluut verboden.

27.4. We verwachten van Klanten dat ze de ervaring van andere gebruikers of de systemen of netwerken van de Dienstverlener niet schaden.

27.5. Als er een bedreiging wordt vastgesteld voor onze systemen, netwerk of online diensten, zoals denial-of-service-aanvallen, bugs of virussen, behouden we ons het recht voor om alle nodige preventieve of defensieve maatregelen te nemen.

27.6. Eventuele klachten over het overtreden van deze richtlijnen door een Klant zullen onder onze aandacht gebracht worden. Hierbij zullen wij de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht en verder actie ondernemen.

27.7. Bij overtreding van onze richtlijnen, behouden we ons het recht voor om de toegang tot het relevante materiaal te blokkeren, echter het materiaal wordt niet definitief verwijderd.

27.8. In voorkomende gevallen kunnen we overgaan tot juridische stappen en hebben we het recht om identificerende gegevens van de Klant te verstrekken aan derden.

27.9. Ondanks onze inspanningen om elke klacht zo zorgvuldig en adequaat mogelijk af te handelen, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de in dit artikel genoemde acties.

27.10. Een Klant mag onze Diensten doorverkopen ('resellen'), maar enkel wanneer dit gebeurt in de context van hun eigen producten of diensten. De Klant moet de Dienstverlener vrijwaren van alle claims door zijn klanten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

 

Welkom bij DSR Commerce. We verzoeken u vriendelijk al onze documenten, zoals het Privacybeleid, Annuleringsbeleid, Terugbetalingsbeleid en de Algemene Voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt.

Deze klantovereenkomst is een overeenkomst tussen u (Klant, Gebruiker van deze site) en Quantum Chatbot (Site, App, Wij, Ons) die de voorwaarden bepaalt waaronder u de Site mag gebruiken en de Quantum Chatbot-service mag ontvangen, wat ook de levering van productorders omvat.

Deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid zijn van kracht bij acceptatie in registratie voor nieuwe registrerende gebruikers en zijn anderszins van kracht vanaf 20 december 2023 voor alle gebruikers. Door te registreren/aan te melden op de website bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en/of ons Privacybeleid, registreer of gebruik dan Quantum Chatbot niet.

Als u jonger bent dan 18, mag u Quantum Chatbot alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.

Gebruik van de Quantum Chatbot-site

De aankoop van de software is niet gratis. U mag de registratieprocedure niet omzeilen en zonder een softwarelicentie toegang krijgen tot het systeem. Quantum Chatbot brengt geen kosten in rekening voor browsen op de website. Quantum Chatbot kan naar eigen goeddunken nieuwe diensten introduceren en sommige of alle bestaande diensten die op de website worden aangeboden, wijzigen.

 

Niet-betaling

Quantum Chatbot behoudt zich het recht voor om een waarschuwing te geven, uw lidmaatschap van de website tijdelijk/onbepaald op te schorten of te beëindigen en u de toegang tot de website te weigeren in geval van niet-betaling van vergoedingen door u aan Quantum Chatbot. Quantum Chatbot behoudt zich ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van niet-betaling van vergoedingen door u aan Quantum Chatbot. U mag de factureringsprocedure of de aan Quantum Chatbot verschuldigde vergoedingen niet proberen te omzeilen of manipuleren die bij verwijzing in deze overeenkomst zijn opgenomen.

 

Uw account

U stemt ermee in om Quantum Chatbot nauwkeurige en volledige informatie te geven zoals vereist door registratie voor de Quantum Chatbot-service, inclusief maar niet beperkt tot uw wettelijke naam, factuur- en verzendadressen, telefoon-/mobiel nummer. U blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de Quantum Chatbot Service totdat u Quantum Chatbot op de hoogte stelt van het ongeautoriseerde gebruik, verlies of diefstal.

 

Gebruik van de e-mail van de gebruiker

Quantum Chatbot kan een orderbevestiging sturen en de klant updaten over de status van de bestelling en eventuele verdere orderinformatie via de e-mail die de klant heeft gegeven bij het bestellen. De klant stemt hierbij onvoorwaardelijk in met dergelijke kennisgeving door Quantum Chatbot in overeenstemming met de 'niet storen'-richtlijnen van elke autoriteit in het betreffende land.

 

Arbitrage

Als er een geschil ontstaat tussen u en Quantum Chatbot tijdens het gebruik van de website of daarna, in verband met de geldigheid, interpretatie, implementatie of vermeende schending van een bepaling van de klantenovereenkomst, zal het geschil worden voorgelegd aan een enkele arbiter, die een onafhankelijke en neutrale derde zal zijn, geïdentificeerd door Quantum Chatbot.

De arbitrageprocedure zal in het Engels zijn.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Quantum Chatbot en zijn medewerkers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van eventuele claims en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending van deze overeenkomst door u of door gebruik van uw account. De beperkingen en uitsluitingen in deze sectie zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet.

Privacy

Het gebruik van de site wordt beheerd door ons privacybeleid, dat u kunt vinden in de sectie Privacybeleid. Voor verdere vragen over deze overeenkomst of de site, kunt u ons een e-mail sturen op info@dsrcommerce.nl.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR OMDAT HET UW RECHTEN BEÏNVLOEDT

DSR Commerce (hierna soms aangeduid als "Quantum Wave", "ons" of "onze") zal de Cliënt toegang bieden tot de Quantumwave.com-website (de "Website"). U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden (dit "Contract"), of u nu registreert als een gratis proeflid ("Geregistreerd") of een betalende abonnee ("Lid") wordt. Als u een Geregistreerd of een Lid wilt worden en gebruik wilt maken van de Quantum Wave-service (de "Service"), lees dan deze Algemene Voorwaarden. Als u bezwaar heeft tegen iets in dit Contract of het Quantum Wave Privacybeleid, gebruik dan de Website of de Dienst niet. Dit Contract kan te allen tijde door Quantum Wave worden gewijzigd, effectief na plaatsing op de Website, en uw gebruik van de Dienst na dergelijke plaatsing vormt acceptatie door u van dergelijke wijzigingen. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de relatie tussen u en Quantum Wave.

Beschrijving van de Dienst. Quantum Wave zal de Cliënt toegang bieden tot onze sociale media marketing Website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vallen alle nieuwe functies die de huidige Dienst uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe Quantum Wave-eigenschappen, onder dit Contract.

Inzameling van Informatie De Klant erkent en stemt ermee in dat de informatie met betrekking tot deelnemers die rechtstreeks van deelnemers wordt verzameld via het gebruik van de Dienst ("Deelnemer Data"), en alle recht, titel en belang in Deelnemer Data, het eigendom wordt van de Klant. Naast de Deelnemer Data die voor de Klant wordt verzameld, kan Quantum Wave beschikbare openbare Facebook-gegevens over deelnemers verzamelen in de aggregaat die zichtbaar is voor de Klant als demografische gegevens. Quantum Wave behoudt zich het eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije recht voor om deze anonieme geaggregeerde gegevens te analyseren voor productprestaties. Elke partij erkent en stemt ermee in dat hun gebruik van Deelnemer Data zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelingen, sociale mediabeleid en privacybeleid.

Betadiensten. Van tijd tot tijd kan Quantum Wave nieuwe functies aan de Dienst toevoegen die worden beschreven als "bèta" ("Beta Functies"). Geregistreerden en Leden erkennen dat Beta Functies kunnen ongeteste, niet-functionele, en/of gedeeltelijk functionele functies van de Dienst zijn. Als u ervoor kiest om een Beta Functie te gebruiken, doet u dit op eigen risico. Niettegenstaande iets anders in dit Contract in strijd is met, garandeert Quantum Wave niet dat de Beta Functies met de nodige zorg zullen worden geleverd. Vertrouw niet op de Beta Functies voor welk doel dan ook. Beta Functies kunnen schade en/of onderbreking veroorzaken aan de reguliere werking van uw software en/of hardware. Beta Functies zullen worden beschouwd als onderdeel van de Dienst en alle bepalingen van dit Contract met betrekking tot de Dienst zullen van toepassing zijn op de Beta Functies.

API-services. Quantum Wave kan gratis automatische programma-interface (API) bieden voor zijn eigen gegevens. Met uitzondering van de voorwaarden die betrekking hebben op abonnementskosten, controleert dit Contract Quantum Wave's gratis API-diensten. Betaalde API-diensten worden geregeld door een aparte overeenkomst. Toegang tot de gratis API kan door Quantum Wave op elk moment en om welke reden dan ook worden opgeschort of beëindigd, met of zonder oorzaak. Als uw toegang tot een gratis API wordt geannuleerd, hebt u geen recht op een terugbetaling van welke aard dan ook. Om toegang te krijgen tot enige API, moet u een geheime sleutel gebruiken. Het is belangrijk om uw geheime sleutel niet met iemand te delen. U bent verantwoordelijk voor alle verzoeken die met uw geheime sleutel worden gedaan, of u deze nu hebt geautoriseerd of niet.

Elektronische Overeenkomst. Deze Overeenkomst is een elektronisch contract dat de wettelijk bindende voorwaarden uiteenzet van uw gebruik van de Website en uw relatie tot de Dienst. Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd door Quantum Wave worden gewijzigd, dergelijke wijzigingen worden van kracht na plaatsing door Quantum Wave op de Website. Deze Overeenkomst omvat het Privacybeleid van Quantum Wave, de Aanmeldpagina van Quantum Wave en alle aankondigingen met betrekking tot de Website. Door toegang te krijgen tot de Website of een Lid te worden, accepteert u deze Overeenkomst en gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin zijn vervat of waarnaar hierin wordt verwezen.

Elektronische vorm. Door toegang te krijgen tot de Website of een Lid te worden, stemt u ermee in dit Contract in elektronische vorm te ontvangen. Om deze elektronische Overeenkomst te kunnen openen en behouden, moet u toegang hebben tot het World Wide Web, hetzij direct of via apparaten die toegang bieden tot webgebaseerde content, en eventuele servicekosten die verband houden met dergelijke toegang betalen. Daarnaast moet u alle apparatuur hebben die nodig is om een dergelijke verbinding met het World Wide Web te maken, inclusief een computer en modem of ander toegangsapparaat. Print voor uw administratie een kopie van dit document. Om een elektronische kopie van deze Overeenkomst te bewaren, kunt u deze opslaan in een tekstverwerkingsprogramma. U hebt het recht op een papieren kopie van deze Overeenkomst. Als u een papieren kopie wilt, e-mail dan naar info@dsrcommerce.nl. Als u een papieren kopie van het Contract aanvraagt, wordt uw account opgeschort totdat u een ondertekend exemplaar van de papieren overeenkomst aan Quantum Wave retourneert.

Eigendomsrechten. Quantum Wave is eigenaar en behoudt alle eigendomsrechten in de Website en de Dienst. De Website bevat het auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van Quantum Wave en zijn licentiegevers. Behalve voor die informatie die zich in het openbare domein bevindt of waarvoor u schriftelijke toestemming heeft gekregen, mag u geen enkele dergelijke proprietair informatie kopiëren, modificeren, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie op enigerlei wijze posten, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten

Geen doorverkoop of herdistributie van Dienst. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door Quantum Wave, gaat u ermee akkoord om geen enkel deel van de Dienst of de Software, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of computercode die de Dienst aandrijft (hierna soms "Software") te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen, wijzigen, afgeleide werken te creëren, of exploiteren voor enige commerciële doeleinden.

Plaatsinglimieten en Gebruiksbeleid. Om een eerlijk gebruik van de Quantum Wave Service te garanderen voor alle klanten en de systeemstabiliteit te handhaven, stellen we de volgende plaatsingslimieten:

Twitter Posts: Een limiet van 100 tweets per client per 24 uur.
Algemene Social Posts: Een limiet van 1000 sociale posts per klant per 24 uur op alle platformen die door Quantum Wave worden ondersteund.
Voor het doel van deze limieten, wordt een "post" gedefinieerd als een verzending per sociaal profiel. Daarom wordt een sociale post die meerdere sociale profielen bevat als meerdere posts geteld volgens het aantal profielen dat het bevat.
Handhaving en gevolgen van overschrijding van limieten:
Onmiddellijke maatregelen: Als het overschrijden van deze limieten verstoring veroorzaakt voor de dienst voor andere klanten, behoudt Quantum Wave zich het recht voor om onmiddellijk het account van de overtredende klant te pauzeren of uit te schakelen of een aantal of alle ingeplande sociale posts binnen uw account te pauzeren om de verstoring te verlichten.
Kennisgeving en Correctie Periode: In gevallen waarin het overschrijden van limieten geen onmiddellijke verstoring veroorzaakt, zal Quantum Wave een kennisgeving aan de klant verstrekken en een periode van 7 dagen voor correctie om te voldoen aan de plaatsingslimieten. Het niet naleven hiervan kan resulteren in het pauzeren of uitschakelen van het account of het pauzeren van een aantal of alle geprogrammeerde sociale posts binnen uw account(s).
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de stabiliteit en beschikbaarheid van onze dienst voor alle gebruikers te waarborgen. Klanten worden aangemoedigd om hun gebruik te controleren om binnen de voorgeschreven limieten te blijven.
Auteursrechtelijk misbruik. We reageren snel op meldingen van vermeende auteursrechtinbreuk en beëindigen gebruikers of accounthouders die "herhaaldelijke inbreukmakers" zijn. Op grond van de Digital Millennium Copyright Act reageren we op meldingen van auteursrechtinbreuk als ze voldoen aan de vereisten van 17 USC 512(c) door de volgende informatie te bevatten:

De handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het geschonden auteursrecht te handelen;
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de werken waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd;
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen met u in contact te komen (bijv. het adres, telefoonnummer of e-mailadres);
Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende; en
Een verklaring, ondertekend op straffe van meineed, dat de informatie in de klacht juist is en dat de klagende partij is gemachtigd om namens de auteursrechthebbende te handelen.
Aviseringen moeten worden verzonden naar info@dsrcommerce.nl.

Privacy. Zie ons volledige Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Overeenkomst. Verder erkent, stemt in en gaat u ermee akkoord dat Quantum Wave toegang mag hebben tot, en mag bewaren en openbaar maken, uw accountinformatie en inhoud indien wettelijk vereist of in het goede geloof dat dergelijke toegang tot het bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan het wettelijke proces; (b) dit Contract af te dwingen; (c) te reageren op beweringen dat enige inhoud in strijd is met de rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Quantum Wave, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

Toegang tot de Account. U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het abonnementsproces te voltooien. U moet een geldig e-mailadres verstrekken om een Geregistreerd te worden. Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - een enkele login die door meerdere personen wordt gedeeld, is niet toegestaan. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Quantum Wave kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-nakoming van deze beveiligingsverplichting.

Leeftijdsvereisten. De inhoud van deze website is bedoeld voor volwassenen en we zullen bewust geen persoonlijke informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind onder de 13 jaar die u vermoedt dat persoonlijke informatie aan deze site heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@dsrcommerce.nl. U moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn om u te abonneren als Lid van Quantumwave.com. Lidmaatschap in de Dienst is ongeldig waar verboden. Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit hebt om dit Contract aan te gaan en zich te houden aan alle voorwaarden van dit Contract.

Onbevoegde Gebruikers. U moet een mens zijn. Accounts die door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn geregistreerd, zijn niet toegestaan.

Onbevoegd Gebruik. U mag de Dienst of een andere website niet wijzigen, aanpassen of hacken om ten onrechte te impliceren dat deze geassocieerd is met de Dienst of Quantum Wave. U mag niet reverse-engineeren of broncode hergebruiken die in het openbaar zichtbaar is. Dit omvat alle javascript. De code is het auteursrecht van Quantum Wave. U mag geen wormen of virussen of enige code van een destructieve aard verzenden. U gaat ermee akkoord de Software niet op enigerlei wijze of vorm te wijzigen, noch om gewijzigde versies van de Software te gebruiken, inclusief (zonder beperking) met het doel om ongeautoriseerde toegang tot de Dienst te verkrijgen. U gaat akkoord om de Dienst niet te openen op een andere manier dan via de interface die door Quantum Wave wordt geboden voor gebruik bij de toegang tot de Dienst. U moet zich houden aan de plaatsingslimieten die zijn uiteengezet in de sectie Plaatsingslimieten en Gebruiksbeleid. Het overschrijden van deze limieten wordt beschouwd als ongeautoriseerd gebruik van de dienst.

Blokkeer van IP-adressen. Om de integriteit van de Dienst te beschermen, behoudt Quantum Wave zich het recht voor op elk moment naar eigen goeddunken Geregistreerden en Leden van bepaalde IP-adressen de toegang tot de Website te blokkeren.

Zie onze Prijzenpagina voor een beschrijving van de huidige abonnementsplannen en hun prijzen (hierna "Abonnementsbeleid").

Let op: de Abonnementsbeleid die aan u bekend worden gemaakt bij het abonneren op de dienst worden geacht deel uit te maken van dit Contract. Verder kan Quantum Wave Functies en functionaliteit van de Dienst van tijd tot tijd wijzigen. Voor de doeleinden van dit Contract betekent de term "Lid" alle betalende abonnees, ongeacht de verlengtermijn of prijsniveau, tenzij het gebruik ervan anders aangeeft. De Abonnementskosten zijn betaalbaar in Euro's (inclusief, indien van toepassing, alle van toepassing zijnde belastingen).

Wijzigingen in de Dienst. Quantum Wave behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving, inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in gebruiksbeleid en postlimieten om de stabiliteit en eerlijke verdeling van de dienst te verzekeren. U stemt ermee in dat Quantum Wave niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.

Betrouwbaarheid op Inhoud, Advies, etc. Elk advies dat op de website geplaatst kan zijn, is alleen voor informatieve en vermakelijke doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel, financieel, juridisch of ander advies. Als u specifieke zorgen heeft of er doet zich een situatie voor waarin u professioneel advies nodig heeft, moet u zich tot een hiertoe opgeleide en gekwalificeerde specialist wenden. Quantum Wave biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie op de Dienst en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of uitspraak van elke partij die op de website verschijnt. Onder geen beding zal Quantum Wave of zijn verbonden partijen voor enige verlies of schade verantwoordelijk zijn die voortvloeit uit uw vertrouwen op informatie of andere content die op de website gepost is of naar leden gestuurd is.

Vrijstelling van garanties. De website en de dienst worden “zoals ze zijn” en op een “zoals beschikbaar” basis geleverd. Quantum Wave wijst uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. Quantum Wave kan geen specifieke resultaten garanderen van het gebruik van de website en/of de service. U stemt ermee in dat u alle risico's verbonden aan het gebruik van de inhoud van de website en de Diensten moet evalueren, inclusief enige afhankelijkheid van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. In dit verband erkent u dat u niet mag vertrouwen op enige inhoud die door Quantum Wave is gecreëerd of aan Quantum Wave is voorgelegd. Het gebruik van de website en de diensten kan technische storingen, vertragingen, verkeerd afgeleverde berichten of andere problemen veroorzaken met andere systemen, programma's of computer hardware...

(De tekst is te lang om ze hier volledig te vertalen, laat staan past dat allemaal niet in deze tekstbalk. Als je wilt, kan ik de rest van de tekst in een andere balk of een volgend antwoord vertalen. Ook is het mogelijk dat een tekst in juridische taal niet helemaal nauwkeurig kan worden vertaald zonder de hulp van een jurist.

Alles past niet in de inhoud van de antwoorden, zelfs als het verdeeld is over meerdere antwoorden. Intellectuele eigendom, gebruikersinhoud, betalingen enzovoort zijn nog niet vertaald).

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar info@dsrcommerce.nl.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

DSR Commerce (hierna soms aangeduid als "Quantum Wave", "ons" of "onze") GEBRUIKERSOVEREENKOMST Het gebruik van Quantum Dash’s producten, software, diensten en websites (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Diensten") is onderhevig aan de voorwaarden van deze 'VOORWAARDEN VAN DIENST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN: GEBRUIKERSOVEREENKOMST' (de "Gebruiksvoorwaarden" "Gebruikersovereenkomst" of "Overeenkomst") tussen Quantum Dash en u (de "Gebruiker"). In het kader hiervan zal de Gebruiker het bedrijf of de andere entiteit waarmee de Gebruiker werkzaam is of anderszins verbonden is (inclusief zijn bestuurders, leidinggevenden, agenten, managers en medewerkers), meenemen voor zover de Gebruiker namens hen handelt. De Gebruiker verklaart dat u 18 jaar of ouder bent en door uw bedrijf of andere entiteit gemachtigd bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Let op, u moet alle voorwaarden en condities in deze Overeenkomst lezen, er mee akkoord gaan en accepteren om gebruik te kunnen maken van onze website gelegen op www.suitedash.com , app.suitedash.com , help.suitedash.com of enig ander subdomein of afgeleide URL (de "Site") en daarmee verband houdende software en diensten (gezamenlijk het "Quantum Dash Platform").

Elektronische Overeenkomst - Deze Overeenkomst is een elektronisch contract dat de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Site en uw abonnement op de Diensten vastlegt. Door toegang te krijgen tot deze Site of lid te worden, stemt de Gebruiker ermee in om deze Overeenkomst in elektronische vorm aan de Gebruiker te verstrekken.

HET AKKOORD VAN DE GEBRUIKERS MET DEZE OVEREENKOMST DEZE OVEREENKOMST - DE VOLGENDE KENNISGEVINGEN, VOORWAARDEN, CONDITIES EN BELEIDEN - (die door verwijzing andere bepalingen bevatten die zijn opgenomen in een andere product- of dienstenovereenkomst(en) die zijn uitgevoerd en van kracht zijn tussen de partijen en die van toepassing zijn op het gebruik van deze site) REGELT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, DE INHOUD, ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF BEPAALDE SPECIFIEKE MATERIALEN DIE OP DEZE SITE AANWEZIG ZIJN, EN STERFT DE VOORWAARDEN EN CONDITIES UIT DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR DE GEBRUIKER. ELKE TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DIE BEPALINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN ENIGE ANDERE PRODUCT- OF DIENSTENOVEREENKOMST(EN) DIE ZIJN UITGEVOERD EN VAN KRACHT ZIJN TUSSEN DE PARTIJEN, DAN ZULLEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRODUCTEN OF DIENSTENOVEREENKOMST(EN) VOORRANG HEBBEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST.

DEZE OVEREENKOMST IS VAN KRACHT VANAF 28 MAART 2013. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE, dsrcommerce.nl, of enig subdomein van dsrcommerce.nl, (ANDERS DAN OM DEZE OVEREENKOMST VOOR DE EERSTE KEER TE LEZEN), GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN CONDITIES DIE HIERONDER ZIJN VASTGESTELD, EN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VERTEGENWOORDIGT DE GEBRUIKER BEVESTIGEND, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET AAN Quantum Dash DAT DE GEBRUIKER HEEFT ZORGVULDIG DEZE 'VOORWAARDEN VAN DIENST EN GEBRUIK' IN DEZE OVEREENKOMST HEEFT DOORGENOMEN, EN HET 'PRIVACYBELEID' (alle voorwaarden hiervan zijn hierbij door verwijzing opgenomen); EN DAT DE GEBRUIKER AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN HET PRIVACYBELEID; EN DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN OM VEREISTE KENNISGEVINGEN TE ONTVANGEN EN OM MET ONS ELEKTRONISCH TE TRANSACTEREN. ALS U, 'DE GEBRUIKER', HET NIET EENS BENT, GEBRUIK DAN DE SITE NIET.

 

ARTIKEL 1

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN EN DE DIENSTVERLENING

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN: DIENSTVERLENING.
De Gebruiker begrijpt, erkent, accepteert, stemt in en gaat ermee akkoord als volgt: (a) Deze Overeenkomst bevat bij verwijzing alle andere voorwaarden en condities die van toepassing zijn op het gebruik van DSRCommerce.nl door de Gebruiker zoals uiteengezet in eventuele diensten- of productovereenkomsten, of andere overdrachten of opdrachten die zijn of zullen worden aangegaan door en tussen de Gebruiker met Quantum Dash; (b) DSRCommerce.nl en de inhoud ervan zijn alleen bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik door de Gebruiker; en (c) Het recht van de Gebruiker om DSRCommerce.nl te gebruiken is persoonlijk voor de Gebruiker en is niet overdraagbaar aan enige andere persoon of entiteit.

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN: BESCHRIJVING VAN DIENSTEN.
Via het web eigendom, biedt Quantum Dash Gebruiker toegang tot een verscheidenheid aan middelen, waaronder bedrijfsbeheer tools, klant portals, communicatie oplossingen, en product informatie (gezamenlijk "Diensten"). De Diensten, met inbegrip van eventuele updates, verbeteringen, nieuwe functies, en/of de toevoeging van eventuele nieuwe web eigenschappen, zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN: WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF ANDER BELEID.
Quantum Dash heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op het gebruik van DSRCommerce.nl door de Gebruiker, of een deel daarvan, te veranderen of te wijzigen, of om nieuwe voorwaarden op te leggen, inclusief, maar niet beperkt tot, het toevoegen van kosten en heffingen voor het gebruik. Dergelijke wijzigingen, modificaties, toevoegingen of verwijderingen worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving daarvan, die op verschillende manieren kan worden verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, plaatsing op DSRCommerce.nl, of door elektronische of conventionele post, of door enig ander middel waardoor de Gebruiker daarvan kennis krijgt. Elk gebruik van DSRCommerce.nl door de Gebruiker na een dergelijke kennisgeving zal worden geacht als een aanvaarding door de Gebruiker van deze wijzigingen, modificaties of aanvullingen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze voorwaarden op eventuele wijzigingen. De meest recente versie van deze Overeenkomst kan worden bekeken door te klikken op de hyperlink "Gebruiksvoorwaarden" aan de onderkant van de webpagina's van DSRCommerce.nl.

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN: WIJZIGINGEN AAN DIENSTEN
4.1 Quantum Dash heeft het recht op elk moment om de inhoud, producten, diensten en elk aspect of kenmerk van DSRCommerce.nl, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud, beschikbaarheid en benodigde apparatuur voor toegang of gebruik, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving aan de Gebruiker te wijzigen, verbeteren, of stop te zetten. Quantum Dash heeft het recht om diensten aan de Gebruiker te verlenen via dochterondernemingen of entiteiten. Quantum Dash behoudt zich het recht voor om de website, of enige inhoud, dienst, functie of andere deel van de website op elk moment of zonder kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of te staken (tijdelijk of permanent), en de Gebruiker bevestigt dat Quantum Dash niet aansprakelijk zal zijn tegenover de Gebruiker voor enige dergelijke wijziging, verwijdering of stopzetting.

4.2 Uw Aankoop van Diensten en Beschikbaarheid van Diensten - Specifieke voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op uw aankoop van diensten van Quantum Dash en op specifieke delen of functies van DSRCommerce.nl. Quantum Dash’s verplichtingen met betrekking tot haar diensten die worden aangeboden op DSRCommerce.nl worden uitsluitend beheerst door dergelijke voorwaarden en bepalingen en niets op DSRCommerce.nl of in deze Voorwaarden en Beperkingen moet worden opgevat om diensten specifieke voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Het materiaal op DSRCommerce.nl met betrekking tot de diensten kan verouderd zijn en Quantum Dash verbindt zich er niet toe om dergelijk materiaal te updaten. Niet alle diensten die in deze materialen worden genoemd, zullen beschikbaar zijn in uw land en dergelijke verwijzingen houden niet in dat Quantum Dash dergelijke diensten in uw land beschikbaar zal maken. Raadpleeg DSRCommerce.nl voor informatie over de beschikbaarheid van bepaalde dienstaanbiedingen in uw land.

4.3 Promoties - DSRCommerce.nl kan loterijen, wedstrijden, promoties of andere soortgelijke functies bevatten of aanbieden, die kunnen zijn onderworpen aan een aparte set regels die de wedstrijd of promotie beschrijven en die aanvullende vereisten kunnen bevatten, zoals bepaalde leeftijd of geografische beperkingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regels te lezen om te bepalen of uw deelname, registratie of inzending geldig of beperkt zal zijn, en om de vereisten van de sponsor te bepalen in verband met de toepasselijke wedstrijd of promotie.

5. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN: AANVULLENDE VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR SOFTWARE.
Wanneer de Gebruiker zich registreert voor of DSRCommerce.nl’s diensten koopt, kan de Gebruiker verplicht zijn om akkoord te gaan met een of meer End-User License Agreements (of "EULAs") die aanvullende voorwaarden kunnen bevatten. De Gebruiker zal gebonden zijn aan elke EULA waar de Gebruiker mee akkoord is gegaan.

6. PRIVACY: BESCHERMING VAN GEGEVENS.
Om u kwalitatieve diensten te kunnen bieden, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie over u, waaronder maar niet beperkt tot de naam, adres, telefoonnummers van de Gebruiker en in sommige gevallen (waar onze dienst wordt geco-brande met een creditcard-partner) creditcard-informatie. DSRCommerce.nl omvat ook enig gebruik van cookies en soortgelijke geautomatiseerde technieken om informatie te verzamelen die belangrijk is om de ervaring van de Gebruiker als een Quantum Dash-klant te verbeteren en te personaliseren. Onze informatiepraktijken zijn onderworpen aan Quantum Dash’s ‘Privacybeleid’ (meest recente versie is te vinden op de volgende pagina https://dsrcommerce.nl/privacy-policy/ ). De informatie die de Gebruiker indient bij het openen van een Quantum Dash-account en wanneer de Gebruiker transacties uitvoert via de Quantum Dash-website kan worden overgedragen naar, worden opgeslagen in en/of worden verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waar dergelijke overdracht, opslag en/of verwerking noodzakelijk zijn om Quantum Dash-diensten aan u te leveren. Door een Quantum Dash-account te openen, stemt de Gebruiker in met de overdracht, opslag en/of verwerking van die informatie in dergelijke landen. Als de Gebruiker bezwaar heeft tegen het overdragen, opslaan of verwerken van de User’s informatie op deze manier, of als de Gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies of tegen ons Privacybeleid, gebruik dan geen Quantum Dash-diensten.

7. VEILIGHEIDSMELDING: GEBRUIKERSREGISTRATIE.

De Gebruiker moet zich registreren op DSRCommerce.nl om bepaalde functies van de Site, zoals onze app, te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker gewoon op DSRCommerce.nl wil browsen, is registratie optioneel. Tijdens de registratie zal de Gebruiker contactinformatie moeten verschaffen, bestaande uit een e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam zal het e-mailadres zijn waarmee de Gebruiker zich registreert. De Gebruiker mag, maar is niet verplicht, de eigen naam van de Gebruiker te gebruiken. Als de Gebruiker wel de eigen naam van de Gebruiker gebruikt, stemt de Gebruiker ermee in dat deze wordt doorgegeven aan anderen door gebruik van bepaalde functies van Quantum Dash en de Site zoals onze app. Quantum Dash behoudt zich het recht voor om elke gebruikersnaam of Schermnaam te weigeren of te verwijderen. Voor bepaalde functies, zoals de aankoop van producten en diensten, is de Gebruiker verplicht om de naam, adres en facturerings- en creditcardgegevens van de Gebruiker te verschaffen. De Gebruiker is verplicht om correcte en volledige informatie te verschaffen.

8. VEILIGHEIDSMELDING: GEBRUIKERSACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEID.

Als voor een van de diensten vereist is dat de Gebruiker een account opent, moet de Gebruiker het registratieproces voltooien door Quantum Dash te voorzien van actuele, volledige en correcte informatie zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier. De Gebruiker kiest ook een 'wachtwoord' en een 'weergavenaam'. Verder erkent en gaat de Gebruiker ermee akkoord dat: (a) De Gebruiker verantwoordelijk is voor elke en alle activiteiten die plaatsvinden onder het account van de Gebruiker en voor het waarborgen dat al dat gebruik volledig voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst; (b) De Gebruiker verantwoordelijk is voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de accountgegevens van de Gebruiker; (c) De Gebruiker Quantum Dash direct moet informeren over elk ongeautoriseerd gebruik van het account van de Gebruiker of elke andere inbreuk op de veiligheid; (d) Quantum Dash is niet aansprakelijk voor enig verlies dat de Gebruiker kan oplopen als gevolg van iemand anders die het wachtwoord of account van de Gebruiker gebruikt, met of zonder de kennis van de Gebruiker, en persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele verliezen die door Quantum Dash worden opgelopen; en (e) De Gebruiker mag op geen enkel moment andermans account gebruiken zonder de toestemming van de rekeninghouder.

9. VEILIGHEIDSMELDING: LEEFTIJD VAN GEBRUIKERS.

9.1 Kinderen onder de 13 jaar mogen deze Dienst niet gebruiken en ouders of wettelijke voogden mogen niet instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden namens hen. Als we ons ervan bewust worden dat een kind onder 13 persoonlijke informatie heeft verstrekt of geprobeerd heeft Quantum Dash met persoonlijke informatie te verstrekken, zullen we ons uiterste best doen om de informatie permanent uit onze bestanden te verwijderen. Als de Gebruiker jonger is dan 18 maar minstens 13 jaar oud is, mag de Gebruiker DSRCommerce.nl alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Als u een ouder of wettelijke voogd bent die instemt met deze Gebruiksvoorwaarden voor het voordeel van een kind tussen de leeftijden van 13 en 18, wees er dan op gewezen dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van deze Site, inclusief alle financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid die hij of zij kan oplopen.

10. VEILIGHEIDSMELDING: ONBEVOEGDE TOEGANG EN ACTIVITEIT.

Onbevoegde toegang en pogingen om beveiligingsfuncties te verslaan of te omzeilen, om DSRCommerce.nl te gebruiken voor andere dan de bedoelde doeleinden, om dienstverlening aan de Gebruikers van de Site te ontzeggen, om toegang te krijgen, te verkrijgen, te wijzigen, schade aan te richten of te vernietigen informatie, of anderszins met de Site of de werking ervan te bemoeien, is verboden en alle overtreders zijn onderworpen aan strafrechtelijke en civiele sancties en zullen in de ruimste mate van de wet worden vervolgd, inclusief strafrechtelijke en civiele vervolging. Al het verkeer wordt gelogd en gemonitord op mogelijk misbruik. Bewijs van dergelijke daden zal worden bekendgemaakt aan wetshandhavingsautoriteiten en worden gebruikt voor de doeleinden van strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging.

11. GEBRUIKER GEDRAG: JUIST GEBRUIK VAN DEZE SITE.

11.1 De Gebruiker zal DSRCommerce.nl alleen voor wettelijke doeleinden gebruiken. De Gebruiker zal geen materiaal posten of via deze Site verzenden dat op enige wijze de rechten van anderen schendt of aantast, dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk is, inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk is, dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou uitmaken, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins enige wet zou schenden, of dat, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Quantum Dash, reclame bevat of enige vorm van sollicitatie met betrekking tot producten of diensten. Elk gedrag van de Gebruiker dat naar goeddunken van Quantum Dash andere Gebruikers beperkt of verhindert om deze Site te gebruiken of te genieten, wordt niet toegestaan. De Gebruiker zal DSRCommerce.nl niet gebruiken om reclame te maken of enige commerciële sollicitatie uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aanwerving van gebruikers om abonnee te worden van andere online informatie diensten die concurreren met Quantum Dash.

11.2 DSRCommerce.nl bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere propriëtaire informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto's, video, graphics, muziek en geluid, en de gehele inhoud van DSRCommerce.nl zijn auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Amerikaanse auteursrechtwetten. Quantum Dash bezit een auteursrecht op de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van dergelijke inhoud, evenals op de inhoud origineel voor haar. De Gebruiker mag de inhoud niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren, of op enige wijze exploiteren, enige van de inhoud, geheel of gedeeltelijk. De Gebruiker mag auteursrechtelijk beschermd materiaal alleen downloaden voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker. Behalve zoals anders uitdrukkelijk toegestaan onder de auteursrechtwet, zal geen kopieën, herverdeling, retransmissie, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal worden toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Quantum Dash en de eigenaar van het auteursrecht. In geval van enige toegestane kopieën, herverdeling of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen geen veranderingen in of verwijdering van auteurstoewijzing, handelsmerklegende of auteursrechtkennisgeving worden gemaakt. De Gebruiker erkent dat het geen eigendomsrechten verwerft door het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

11.3 De Gebruiker zal geen materiaal uploaden, posten of anderszins beschikbaar maken op DSRCommerce.nl dat beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht en de last om te bepalen dat enig materiaal niet beschermd is door auteursrecht rust bij de Gebruiker. De Gebruiker zal alleen aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van enige inbreuk op auteursrechten, eigendomsrechten, of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke indiening. Door materiaal in te dienen bij een openbaar gedeelte van deze Site verleent de Gebruiker automatisch, of garandeert dat de eigenaar van een dergelijk materiaal uitdrukkelijk aan Quantum Dash het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie heeft verleend om, dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en/of om het op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld voor de volledige termijn van enig auteursrecht dat kan bestaan in dergelijk materiaal. De Gebruiker staat ook toe dat elke andere Gebruiker de toegang tot, het bekijken, het opslaan of reproduceren van het materiaal voor het persoonlijk gebruik van die Gebruiker. De Gebruiker verleent Quantum Dash hierbij het recht om te bewerken, kopiëren, publiceren en verspreiden materiaal dat beschikbaar is gemaakt op DSRCommerce.nl door de Gebruiker.

11.5 De voorgaande bepalingen zijn voor het voordeel van Quantum Dash, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar externe inhoudsproviders en licentiegevers en elk van hen zal het recht hebben om deze bepalingen direct of namens hen te doen gelden en te handhaven.

11.6 Het spreekt voor zich, maar je kunt Quantum Dash niet gebruiken om iets illegaals te doen of te promoten. Er zijn andere industrieën die niet illegaal zijn, maar wel veel spamklachten genereren. Om specifiek te zijn, kunnen we het volgende soort bedrijven of diensten mogelijk niet toestaan om Postmark te gebruiken:

Het aanbieden van illegale goederen of diensten
Het overtreden van CAN-SPAM-wetten
Pornografie/seksueel expliciete inhoud
Escort diensten
Farmaceutische producten
Gokdiensten of producten
Multi-level marketing
Affiliate marketing
Geld verdienen online kansen
Kredietreparatie en uit de schuld raken kansen
Korte termijn / payday lening diensten
Lijsten van makelaars of lijsten voor verhuur diensten
Het verkopen van "Likes" of volgers voor een sociaal media platform
Inhoud die informatie bevat die ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, of vakbondslidmaatschap openbaart, genetische gegevens, biometrische, gegevens betreffende gezondheid of gegevens betreffende het seksleven of de seksuele gerichtheid van een individu
Andere informatie die wij, naar eigen goeddunken, vinden om onze reputatie of onze afleveringsmogelijkheden te schaden
12. DE LEVERING VAN DIENSTEN EN BEPERKINGEN OP GEBRUIK.

12.1 De Diensten kunnen e-maildiensten, bulletin board-diensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, fotoalbums, bestandskasten en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten die bedoeld zijn om de Gebruiker in staat te stellen te communiceren met anderen (elk een "Communicatiedienst" en gezamenlijk "Communicatiediensten"). De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Communicatiediensten alleen te gebruiken om passende berichten te posten, te versturen en te ontvangen en, indien van toepassing, gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat wanneer het gebruik van Communicatiediensten wordt gedaan, de Gebruiker niet zal: (a) De Communicatiediensten gebruiken in verband met enquêtes, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spamming of enige duplicatie of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins); (b) Lastigvallen, stalken, beledigen, dreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schenden; (c) Publiceren, posten, uploaden, verspreiden of verspreiden van een ongepaste, profane, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke of onwettelijke onderwerp, naam, materiaal of informatie; (d) Uploaden, of anderszins beschikbaar maken, bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten dat beschermd is door intellectuele eigendomswetten, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, auteursrecht- of handelsmerkwetten (of door rechten op privacy of publiciteit) tenzij de Gebruiker eigenaar is van, of de rechten daarop controleert, of alle benodigde toestemmingen heeft ontvangen om dit te doen; (e) Gebruik elk materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, die beschikbaar zijn gemaakt door de Diensten op een manier die inbreuk maakt op welk auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, of andere eigenaarsrecht van een partij; (f) Upload bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel-bots, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander of het eigendom van een ander kunnen beschadigen; (g) Adverteren of aanbieden te verkopen of kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij deze Communicatiediensten dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaan; (h) Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een Communicatiedienst geplaatst, waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat dit niet juridisch gereproduceerd, weergegeven, uitgevoerd en/of verspreid mag worden op een dergelijke manier; (i) Het vervalsen of verwijderen van enig auteursrechtelijk beheer van informatie, zoals auteurs attributies, wettelijke of andere juiste mededelingen of eigendomsaanduidingen of etiketten van de oorsprong of bron van software of ander materiaal dat in een bestand wordt opgenomen dat wordt geupload; (j) Het beperken of belemmeren van een andere gebruiker bij het gebruik en het genieten van de Communicatiediensten; (k) Het overtreden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijk van toepassing zijn op een specifieke Communicatiedienst; (l) Het oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, inclusief e-mailadressen; (m) Het overtreden van enig van toepassing zijnde wetten of voorschriften; (n) Het creëren van een valse identiteit met het doel anderen te misleiden; of (o) Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren, of voorzien (al dan niet tegen vergoeding) voor een persoon of entiteit, van enige dienstenlijst, andere gebruikers- of gebruikslijst, of enig deel daarvan.

12.2 Quantum Dash is niet verplicht om de Communicatiediensten te monitoren. Echter, Quantum Dash behoudt zich het recht voor materialen die geplaatst zijn op de Communicatiediensten te beoordelen en naar eigen inzicht te verwijderen. Quantum Dash behoudt zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot welke of alle Communicatiediensten op elk moment en zonder kennisgeving, om welke reden dan ook te beëindigen. Quantum Dash behoudt zich te allen tijde het recht voor om enige informatie te onthullen zoals het naar eigen inzicht nodig acht om te voldoen aan enige toepasselijke wet, regelgeving, juridisch proces of overheidsverzoek, te bewerken, te weigeren te plaatsen of om enige informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te verwijderen naar eigen inzicht van Quantum Dash.

12.3 Materialen die geupload zijn naar de Communicatiediensten kunnen onderworpen zijn aan beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding; de Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als de Gebruiker de materialen download.

12.4 Gebruik altijd de nodige voorzichtigheid bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie in enige Communicatiediensten. Quantum Dash heeft geen controle over en onderschrijft de inhoud, berichten of informatie die in enige Communicatiediensten worden gevonden en, daarom, wijst Quantum Dash specifiek enige aansprakelijkheid af met betrekking tot de Communicatiediensten en enige acties die voortvloeien uit het deelnemen van de Gebruiker aan enige Communicatiediensten. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Quantum Dash en hun meningen weerspiegelen niet noodzakelijk die van Quantum Dash.

12.5 Toepasselijke Email Praktijken. Alle e-maillijsten die bevatten en/of gebruikt worden met betrekking tot de Dienst moeten abonnementen zijn op basis van toestemming. Het is verboden een lijst te gebruiken die is gekocht of gehuurd van een derde partij. Het is Uw verantwoordelijkheid om uitschrijfverzoeken voor Uw lijst die buiten de functionaliteiten van de Dienst vallen te monitoren en te onderhouden. Emails die ongevraagd worden verzonden zullen klachten over misbruik ontvangen die zullen worden weerspiegeld op Uw account. Het is Uw verantwoordelijkheid om misbruik resultaten lager dan de industrienorm te houden. We behouden ons het recht voor om Uw account te beëindigen voor, onder andere redenen naar ons eigen inzicht, overtreding van de bepalingen van dit onderdeel.

13. INHOUD VAN DERDEN.

13.1 Ledenlijst - De Site bevat een lijst die wordt gevuld met informatie van bronnen van derden, van Leden, Gebruikers en Klanten zelf. Quantum Dash biedt deze lijst aan als een gemak en bevestigt of controleert de informatie erin niet.

13.2 Verificatie en Monitoring door Derden - De site biedt toegang tot verschillende services die toegang bieden tot de legitimatie van Leden, testdiensten aanbieden of informatie verstrekken. Alle informatie of inhoud die uitgedrukt wordt of beschikbaar wordt gemaakt door deze derde partijen of enige andere Leden is die van de respectieve auteur(s) of distributeur(s) en niet van Quantum Dash. Quantum Dash onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies, informatie of verklaring gemaakt op de Site door iemand anders dan geautoriseerde medewerkers van Quantum Dash die in hun officiële hoedanigheden handelen.

13.2 Links en Toepassingen - Deze Site kan links bevatten naar Sites van Derden. De Site kan ook toepassingen bevatten waarmee u toegang krijgt tot Sites van Derden (inclusief adverteerders) via de Site. Dergelijke Sites van Derden zijn eigendom van en worden beheerd door derden en / of hun licentiegevers. Uw toegang tot en gebruik van Sites van Derden, waaronder online communicatiediensten zoals chat, e-mail en oproepen, worden beheerst door de voorwaarden en beleidsregels van de van toepassing zijnde Site van Derden. U erkent en stemt ermee in dat Quantum Dash niet verantwoordelijk is voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van sites van derden; of (ii) de inhoud, advertenties of producten op of beschikbaar van Sites van Derden. U bent verantwoordelijk voor het beslissen of u toegang wilt tot een Site van Derden door op een link te klikken of een toepassing te installeren. Het opnemen van een link of toepassing op de Site impliceert niet dat wij de gekoppelde site of toepassing onderschrijven. U gebruikt de links en deze diensten op eigen risico en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van een toepassing via de Site op een 'as-is' basis is zonder enige garantie voor enig doel.

 

ARTIKEL 2

DMCA COPYRIGHTBELEID EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN

14. MELDINGEN: AUTEURSRECHTEN EN ANDERE EIGENDOMSINFORMATIE.

Elk en elk artikel en onderdeel dat te vinden is op of beschikbaar is via download via DSRCommerce.nl, inclusief maar niet beperkt tot manuscripten, geschreven materialen, tekst, afbeeldingen, logo's, software, databases, pictogrammen, afbeeldingen, audio- en videoclips, is het exclusieve eigendom van Quantum Dash en is beschermd onder de internationale verdragen en auteursrechtwetten van de Verenigde Staten. De software op DSRCommerce.nl mag worden gebruikt als een bron tijdens het toegang krijgen tot DSRCommerce.nl, en hun inhoud, maar mag niet worden gebruikt voor enig ander doel. Elk ander gebruik is verboden en zal een inbreuk vormen op de eigendomsrechten van Quantum Dash of de respectievelijke eigenaar.

15. MELDINGEN: HANDELSMERKEN.

De Site-URL, DSRCommerce.nl, en de logo's zijn het handelsmerk van Quantum Dash, en elk gebruik van het Quantum Dash-handelsmerk in verband met een product of dienst die niet bij Quantum Dash horen, tenzij anders geautoriseerd in een schriftelijke licentieovereenkomst, zal een inbreuk vormen op de handelsmerkrechten van Quantum Dash en aantoonbaar onder de Noorse handelsmerkwetten, internationale handelsmerkwetten en de handelsmerken of gelijkwaardige wetten van andere landen. Alle andere handelsmerken, merken en namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze voorwaarden en wettelijke beperkingen, zal niets wat hierin is opgenomen, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht op enig patent, handelsmerk, auteursrecht of enig ander eigendomsrecht van Quantum Dash of enige derde partij. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

16. GEAUTORISEERD GEBRUIK & BEPERKINGEN: AUTEURSRECHTEN & ANDERE EIGENDOMSRECHTEN.

16.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat: (a) De informatie, gegevens en alle materialen (de 'Inhoud') die beschikbaar zijn op DSRCommerce.nl en aangesloten websites ('Affiliates') het auteursrechtelijk beschermde werk en het exclusieve eigendom zijn van Quantum Dash en Affiliates, respectievelijk; (b) De inhoud kan eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevatten, waaronder handelsmerken, servicemerken en patenten beschermd door intellectuele-eigendomswetten en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom; (c) De inhoud die beschikbaar is op DSRCommerce.nl en Affiliates mag niet worden verkocht, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaren; (d) Elk ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan inbreuk maken op auteursrecht, handelsmerk en andere wetten; (e) Eventuele handelsmerken, servicemerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren; en (f) Alle verdere rechten die hierin niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

16.2 EN BESLUITEN DE Quantum Dash geeft hierbij toestemming aan de gebruiker: (a) Om delen van de Inhoud te bekijken en een enkele kopie te maken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik; en (b) Om dergelijke inhoud binnen de organisatie van de gebruiker te gebruiken die onder enige huidige product- of serviceovereenkomsten vallen tussen de gebruiker of de organisatie van de gebruiker en Quantum Dash.

16.3 EN VERDER erkent en gaat de Gebruiker ermee akkoord dat: (a) De inhoud op geen enkele manier kan worden gewijzigd of herzien; (b) Geautoriseerde kopieën van de Inhoud moeten alle auteursrechtelijke en andere eigendomsaanduidingen bevatten die in de originele Inhoud zijn opgenomen; (c) Geen ander gebruik van de Inhoud is toegestaan; en (d) Elke schending van het voorgaande kan resulteren in civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

17. DISCLAIMERS: HYPERLINKS EN EXTERNE INHOUD.

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) DSRCommerce.nl , de Inhoud, links bevatten naar andere internetsites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden; (b) Dergelijke links zijn geen goedkeuringen van producten of diensten op dergelijke sites, en er is geen informatie op dergelijke sites goedgekeurd of goedgekeurd door Quantum Dash; (c) Quantum Dash is niet verantwoordelijk voor dergelijke producten, diensten en informatie; en (d) Quantum Dash maakt geen voorstellingen en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud die zich bevindt op of via deze sites van derden.

19. NIET GEVRAAGDE IDEEËN INZENDINGSBELEID.

Quantum Dash of een van zijn medewerkers accepteert of overweegt geen ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Stuur geen originele creatieve kunstwerken, monsters, demo's of andere werken. Het enige doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen wanneer producten of marketingstrategieën van DSRCommerce.nl mogelijk vergelijkbaar lijken met ideeën die zijn ingediend. Dus stuur uw ongevraagde ideeën niet naar Quantum Dash. Als u, ondanks ons verzoek dat u ons uw ideeën en materialen niet stuurt, ze toch stuurt, begrijpt u dat Quantum Dash geen garanties geeft dat uw ideeën en materialen vertrouwelijk of eigendom zullen worden behandeld.

19. INZENDING VAN OPMERKINGEN & FEEDBACK: TOEWIJZING VAN RECHTEN.

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) Alle commentaren, feedback, informatie of materialen die ingediend worden bij DSRCommerce.nl via of in verband met deze Quantum Dash niet-vertrouwelijk worden beschouwd en het eigendom zijn van Quantum Dash; voorbeelden van dit soort materialen omvatten maar zijn niet beperkt tot bedrijfslogo's of andere afbeeldingen, website-URL's en andere openbaar toegankelijke of gemakkelijk beschikbare identificatiemateriaal; Door dergelijke opmerkingen, informatie, feedback of materialen naar deze site of Quantum Dash te sturen, stemt de gebruiker in met een royaltyvrije, onherroepelijke toewijzing aan Quantum Dash van wereldwijde rechten om de inzendingen wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, weer te geven en te verspreiden; (c) DSRCommerce.nl mag dergelijke opmerkingen, informatie of materialen op elke manier gebruiken zoals het kiest zonder beperking; en (d) De Gebruiker bevestigt en garandeert dat de Gebruiker de vereiste autoriteit heeft om de bovenstaande licentie aan Quantum Dash te verlenen.

20. AUTEURSRECHT INBREUK: HERHAALDE OVERTREDERS.

20.1 We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verbieden gebruikers om materiaal te uploaden, te posten of anderszins over te dragen op DSRCommerce.nl of via een van onze services die de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij schenden.

20.2 Het is ons beleid, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, om de accounts van gebruikers te deactiveren en / of te beëindigen die mogelijk herhaaldelijk inbreuk maken op of de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van enige partij schenden.

21. MELDING VAN VERMEENDE AUTEURSRECHT INBREUK.

21.1 Als u van mening bent dat uw werk op een manier is gekopieerd die een auteursrechtinbreuk vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, gelieve onze Auteursrechtenagent de volgende informatie te verstrekken: (a) Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsbelangen; (b) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom die u beweert te zijn geschonden; (c) Een beschrijving van waar het materiaal dat u beweerdt inbreuk maakt, zich op de website bevindt, met voldoende details zodat we het op de website kunnen vinden; (d) Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) Uw verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom, zijn agent of de wet; en (f ) Uw verklaring, opgemaakt onder straf van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht te handelen.

22.2 De Agent voor kennisgeving van claims van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsinbreuk van DSRCommerce.nl kan als volgt worden bereikt:

Per email: info@dsrcommerce.nl

 

ARTIKEL 3

GARANTIE ONTKENNINGEN & BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het creëren, opslaan en back-uppen van uw zakelijke documenten. Deze overeenkomst en eventuele registratie voor of volgend gebruik van de site zal niet worden gezien als het creëren van enige verantwoordelijkheid van de kant van Quantum Dash om informatie of gegevens voor enige periode op te slaan, te back-uppen, te behouden of beschikbaar te stellen.

Quantum Dash heeft commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke informatie voor onjuiste doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie, of informatie over het bedrijf dat u vertegenwoordigt, op eigen risico verstrekt.

22. AFZIEN VAN GARANTIES & BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: ONZE DIENSTVERLENING.

22.1 AFZIEN VAN GARANTIES - DE GEBRUIKER STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN Quantum Dash OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER IS. NOCH Quantum Dash, NOCH ZIJN WERKNEMERS, AGENTEN, CONTENT PROVIDERS VAN DERDE PARTIJEN OF LICENTIEGEVERS GARANDEREN DAT Quantum Dash ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN; ZE GEVEN OOK GEEN GARANTIE VOOR DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD MET HET GEBRUIK VAN Quantum Dash, OF VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST OF GOEDEREN DIE VIA Quantum Dash WORDEN GELEVERD.

22.2 DSRCommerce.nl wordt geleverd op een 'as is' basis zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met uitzondering van die garanties die impliciet zijn en niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd onder de wetten die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

22.3 Sommige staten en jurisdicties staan niet alle voorgaande beperkingen op impliciete garanties toe, dus voor zover dat het geval is, gelden sommige of alle bovengenoemde beperkingen mogelijk niet voor u.

22.4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID – HET AFWIJZEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP EVENTUELE SCHADE OF LETSELS VEROORZAAKT DOOR HET NIET NAKOMEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING, STORING, VERTRAGING IN FUNCTIONALITEIT OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, COMMUNICATIE NALATEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN OPNEMINGEN, ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ONDER ELKE ANDERE OORZAAK VAN ACTIE. DE GEBRUIKER ERKENT UITDRUKKELIJK DAT Quantum Dash NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE LASTERLIJKE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAGING VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG DAARVAN VOLLEDIG BIJ DE GEBRUIKER LIGT.

22.5 DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN Quantum Dash, EN / OF AANGESLOTEN BEDRIJVEN. Quantum Dash ZOU DSRCommerce.nl EN INFORMATIE NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN LEVEREN. ER WORDEN NIET WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID OF TOEPASBAARHEID VAN DE INFORMATIE VOOR EEN BEPAALDE SITUATIE GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF GARANTIES GEMAAKT.

22.6 NAAST DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPALINGEN ZIJN NOCH Quantum Dash, NOCH ZIJN FILIAALBEDRIJVEN, INFORMATIELEVERANCIERS OF INHOUDSPARTNERS AANSPRAKELIJK, ONDER WELKE OMSTANDIGHEID DAN OOK, VOOR ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE GEBREKEN IN, OF ONTIJDBARE OF ONECHTE GEGEVENS VAN DE INFORMATIE DIE OP dsrcommerce.nl ZIJN VERSCHAFT, OF VOOR ENIGE VERTRAGING OF ONDERBREKING IN DE OVERDRACHT DAARVAN AAN DE GEBRUIKER, OF VOOR ENIGE CLAIMS OF VERLIEZEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN OF DAARDOOR WORDEN VEROORZAAKT. GEEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS OF VERLIEZEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE.

22.7 IN RECHTSGEBIEDEN WHERE THE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Quantum Dash BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

22.8 SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DUS VOOR ZOVER DAT HET GEVAL IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

 

23. AFZIEN VAN GARANTIES & BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: DE INHOUD.

23.1 Quantum Dash heeft geprobeerd nauwkeurige inhoud te verstrekken, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie of materialen. In het verlengde van de intentie om nauwkeurige inhoud te leveren, kan Quantum Dash op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud. Echter, door de verklaring van deze intentie doet Quantum Dash geen specifieke toezegging om de inhoud bij te werken, en kan deze dus achterhaald zijn.

23.2 AFZIEN VAN GARANTIES - DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE GEBRUIKER VAN Quantum Dash VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. MEER SPECIFIEK, DE INFORMATIE VERKREGEN VAN OF VIA Quantum Dash, DE INHOUD EN AANGESLOTEN BEDRIJVEN WORDT GELEVERD "AS IS", "AS AVAILABLE" EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGAAND (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). MELDING IS GEMAAKT DAT DE INFORMATIE FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN KAN BEVATTEN.

23.3 SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES TOE, DUS VOOR ZOVER DAT HET GEVAL IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

23.4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT Quantum Dash NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE DOOR DE GEBRUIKER OF DOOR ENIGE DERDE PARTIJ IS OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONJUISTE INFORMATIE DIE FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVAT; EN DERGELIJK GEBRUIK WAS DOOR DE GEBRUIKER OF DOOR DERGELIJKE DERDE PARTIJ DIE TOEGANG HEEFT TOT GENOEMD GEBRUIK VIA DE GEBRUIKER, MET OF ZONDER KENNIS VAN OF TOESTEMMING GEGEVEN DOOR DE GEBRUIKER EN MET OF ZONDER KENNIS VAN OF TOESTEMMING GEGEVEN DOOR Quantum Dash, OF HET GEBRUIK WAS DOOR EEN ANDERE GEBRUIKER, GEACHT TOEGANG DOOR Quantum Dash OF VERKREGEN ONAUTORISHEERDE TOEGANG MET OF ZONDER KENNIS VAN DE GEBRUIKER OF Quantum Dash; EN NOCH DE GEBRUIKER NOCH DE DERDE PARTIJ VERKRIJGEN ENIGE RECHTEN, VOOR ENIGE CLAIMS OF REMEDIES, EN VOOR ELK BEDRAG OF IN ELKE MATE TEGEN Quantum Dash.

23.5 Quantum Dash VOOR ENIGE INDIRECT, SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, VERLIES VAN WINST, PROCESKOSTEN, OF DERGELIJKE). ONAFHANKELIJK OF HET NU IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

23.6 DE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING HIERBOVEN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN Quantum Dash, EN / OF FILIALEN. Quantum Dash, ZOU dsrcommerce.nl EN INFORMATIE NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN VERSTREKKEN. ER WORDEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF GARANTIES GEMAAKT INZAKE DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID OF TOEPASBAARHEID VAN DE INFORMATIE VOOR EEN BEPAALDE SITUATIE.

23.7 VERDER ZAL IN GEEN GEVAL Quantum Dash, OF FILIALEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTIELE SCHADE, OF SCHADE DIE VOORTKOMT UIT WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN Quantum Dash, DE INHOUD, FILIALEN, OF ELKE LINKED THIRD-PARTY WEBSITE, OF DE MATERIALEN, INFORMATIE OF SOFTWARE DIE BEVAT ZIJN OP EEN OF ALLE VAN DIE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN OF NIET GEAADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS GEBRUIK, DOOR DE GEBRUIKER, VAN Quantum Dash, DE INHOUD, FILIALEN, DE MATERIALEN, INFORMATIE, OF SOFTWARE OP EEN VAN DIE WEBSITES RESULTEERT IN DE BEHOEFTE AAN DIENST, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT DE GEBRUIKER ALLE KOSTEN DAARVAN OP ZICH. VERDER WORDEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN BEVAT BINNEN Quantum Dash, DE INHOUD OF FILIALEN AFGWEZEN.

23.8 IN JURISDICTIES WAAR DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Quantum Dash BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

23.9 SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DUS VOOR ZOVER DAT HET GEVAL IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

24. AFZIEN VAN GARANTIES & BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: DE WEBSITE SOFTWARE.

24.1 ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF REDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DERGELIJKE REPRODUCTIE OF REDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE DE SOFTWARE BEGELEIDT. DE SOFTWARE WORDT, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLEEN GEGARANDEERD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

24.2 AFZIEN VAN GARANTIES – BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST Quantum Dash HIERBIJ ALLE GARANTIES EN CONDITIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

24.3 ALS HET SOFTWAREBEDRIJF IN HET KADER VAN DE DIENSTEN OF IN DE SOFTWAREPRODUCTEN WERKTUIGEN EN NUTTIGHEID VOOR GEBRUIK EN / OF DOWNLOAD TER BESCHIKKING STELT. Quantum Dash GEEFT GEEN VERZEKERINGEN MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID VAN DE RESULTATEN OF OUTPUT DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJK GEBRUIK VAN ENIGE DERGELIJKE WERKTUIGEN EN NUTTIGHEID. GELIEVE DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN TE RESPECTEREN BIJ HET GEBRUIK VAN DE WERKTUIGEN EN HULPMIDDELEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE DIENSTEN.

24.4 SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES TOE, DUS VOOR ZOVER DAT HET GEVAL IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

24.5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - IN GEEN GEVAL ZULLEN Quantum Dash EN / OF ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WAT DAN OOK ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHT DOEN ACTIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN SOFTWARE.

24.6 DE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING HIERBOVEN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN Quantum Dash, EN / OF FILIALEN. Quantum Dash ZOU DEZE SOFTWARE NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN VERSTREKKEN. ER WORDEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF GARANTIES GEMAAKT INZAKE DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID OF TOEPASBAARHEID VAN DE INFORMATIE VOOR EEN BEPAALDE SITUATIE.

24.7 IN GEEN GEVAL ZAL Quantum Dash, OF EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN dsrcommerce.nl OF DE Quantum Dash-SOFTWARE, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN dsrcommerce.nl. DE GEBRUIKER BEKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD OP dsrcommerce.nl.

24.8 IN JURISDICTIES WAAR DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Quantum Dash BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

24.9 SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DUS VOOR ZOVER DAT HET GEVAL IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.

 

ARTIKEL 4

ALGEMENE BEPALINGEN

25. KOPPEN.

Koppen worden alleen gebruikt voor het gemak van verwijzing en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of omvang van een sectie, of beïnvloeden dit Akkoord op enige manier.

26. VRIJWARING.

Het falen van elke partij om aan te dringen op of strenge naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst of het uitoefenen van enig recht of remedie onder deze Overeenkomst of toepasselijk recht zal niet worden uitgelegd als een afstand of reliëf tot enige mate van het recht om te beweren of te vertrouwen op dergelijke bepaling, recht of remedie in dat of enige andere instantie; eerder, zal hetzelfde zijn en blijven in volledige kracht en werking. Vergeving door welke partij dan ook van een schending van enige bepaling hierin moet schriftelijk zijn, en geen dergelijke vergeving zal worden opgevat als een vergeving van enige andere en/of volgende schending van dergelijke bepaling of een vergeving van de bepaling zelf; anders, geen resulterende vergeving, die niet schriftelijk wordt gemaakt, door welke partij dan ook van enige inbreuk of standaard hieronder zal worden geacht een vergeving van enige voorafgaande of daaropvolgende inbreuk te zijn of standaard. De rubrieken van de secties die hierin worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen geen enkele wettelijke betekenis hebben.

 

27. KENNISGEVINGEN EN COMMUNICATIES.

27.1 Communicaties van Quantum Dash aan de Gebruiker - Tenzij de Gebruiker anders aangeeft in een schriftelijke mededeling aan de Klantenondersteuning, zullen Quantum Dash en dochterondernemingen communiceren met de gebruiker via e-mail of door communicatie op de Site te plaatsen. De Gebruiker stemt toe in het ontvangen van communicatie van Quantum Dash elektronisch en de Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze elektronische communicatie voldoet aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is. De Gebruiker wordt geacht een communicatie te hebben ontvangen wanneer Quantum Dash deze verzendt naar het e-mailadres dat de Gebruiker aan Quantum Dash heeft verstrekt op de Site, of wanneer Quantum Dash dergelijke communicatie op de Site plaatst. De Gebruiker moet het e-mailadres van de Gebruiker bijgewerkt houden op deze Site, en de Gebruiker moet regelmatig deze Site controleren op berichten. Als de Gebruiker niet reageert op een e-mailbericht van Quantum Dash over schending, geschil of klacht binnen twee Werkdagen, heeft Quantum Dash het recht om de Job of het Account van de Gebruiker te beëindigen of op te schorten.

27.2 Communicaties van de Gebruiker aan Quantum Dash - Alle mededelingen aan Quantum Dash of Affiliates die bedoeld zijn om een juridisch effect te hebben, moeten schriftelijk zijn en persoonlijk bezorgd zijn of door middel van een afleverbon, naar het volgende adres. Dergelijke mededelingen worden niet geacht te zijn aanvaard totdat Quantum Dash de ontvangst ervan schriftelijk erkennen.

28. OVERMACHT.

Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor enig falen of vertraging in de uitvoering als gevolg van omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief, zonder beperking, daden van god, oorlog, oproer, embargo's, daden van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, uitvallen van de dienstverlening als gevolg van apparatuur- en/of softwarestoringen en/of telecommunicatiestoringen, stroomstoringen, netwerkstoringen, storingen van dienstverleners van derden (inclusief providers van internetdiensten en telecommunicatie). De door een dergelijke gebeurtenis getroffen partij moet de andere partij hiervan binnen maximaal VIJFTIEN (15) dagen na het optreden ervan op de hoogte brengen. De uitvoering van deze Overeenkomst wordt dan uitgesteld voor zolang een dergelijke gebeurtenis de getroffen partij verhindert om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen.

 

29. BEËINDIGING VAN GEBRUIK.

Quantum Dash kan, naar eigen goeddunken, de toegang van de Gebruiker tot het geheel of een deel van DSRCommerce.nl beëindigen of opschorten, wegens inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst, of elk gedrag van de Gebruiker dat Quantum Dash, naar eigen goeddunken, als onaanvaardbaar beschouwt. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven van kracht tot in de eeuwigheid totdat ze door de Gebruiker of Quantum Dash om welke reden dan ook zonder kennisgeving op elk moment worden beëindigd. In het geval dat deze Overeenkomst wordt beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot de materialen die verschijnen op DSRCommerce.nl, Affiliates, en elke gelinkte website van derden en de verklaringen en garanties, vrijwaringen, en beperkingen van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Overeenkomst ook na dergelijke beëindiging bestaan.

30. TERMIJN; BEËINDIGING EN OPSCHORTING.

30.1 Deze Overeenkomst treedt in werking bij het eerste bezoek van de Gebruiker aan de Site en blijft van kracht gedurende het bezoek of gebruik van de Site door de Gebruiker. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven van kracht tot in de eeuwigheid totdat ze worden beëindigd. Tenzij zowel de Gebruiker als Quantum Dash anders schriftelijk overeenkomen, kan elk van de partijen de door deze Overeenkomst vertegenwoordigde overeenkomst naar eigen goeddunken, op elk moment, zonder uitleg, bij schriftelijke kennisgeving beëindigen. In het geval dat de Gebruiker het contract dat door deze Overeenkomst wordt vertegenwoordigd, correct beëindigt, wordt het Account van de Gebruiker automatisch beëindigd en (i) zal Quantum Dash die diensten blijven uitvoeren die nodig zijn om elke open transactie tussen de Gebruiker en een ander Lid te voltooien; en (ii) blijft de Gebruiker verplicht om alle bedragen te betalen die tot op de datum van beëindiging verschuldigd doch onbetaald zijn aan Quantum Dash voor Site Services en aan elk Lid en Lid Services.

30.2 Zonder de andere rechtsmiddelen van Quantum Dash te beperken, kan Quantum Dash een waarschuwing geven, of de toegang, het Account of een Job van de Gebruiker tijdelijk opschorten, onbepaald opschorten of beëindigen, en weigeren om een of alle Site Services aan de Gebruiker te leveren indien: (a) de Gebruiker de letter of geest van enige voorwaarden van deze Overeenkomst schendt; (b) Quantum Dash vermoedt of zich ervan bewust wordt dat de Gebruiker valse of misleidende informatie aan Quantum Dash heeft verstrekt; of (c) Quantum Dash naar eigen goeddunken gelooft dat de acties van de Gebruiker juridische aansprakelijkheid kunnen veroorzaken voor de Gebruiker, andere Gebruikers, Leden, Klanten of voor Quantum Dash of in strijd zijn met de belangen van de Site of de gebruikersgemeenschap van Quantum Dash. Zodra de Gebruiker voor onbepaalde tijd is opgeschort of beëindigd, mag de Gebruiker de Site niet langer gebruiken onder hetzelfde Account, een ander Account, of opnieuw registreren onder een nieuw Account.

30.3 Zonder de andere rechtsmiddelen van Quantum Dash te beperken, als de Gebruiker zich bezighoudt met acties of activiteiten die de Quantum Dash-site omzeilen of anderszins de aan Quantum Dash verschuldigde vergoedingen onder deze Overeenkomst verminderen, moet de Gebruiker Quantum Dash betalen voor alle aan Quantum Dash verschuldigde vergoedingen en Quantum Dash vergoeden voor alle verliezen en kosten (inclusief alle tijd van de werknemers van Quantum Dash) en redelijke uitgaven (inclusief advocaatkosten) gerelateerd aan het onderzoeken van dergelijke overtreding en het innen van dergelijke vergoedingen. Bovendien kunnen schendingen van deze Overeenkomst worden vervolgd tot de volle omvang van de wet en kunnen aanvullende boetes en sancties tot gevolg hebben.

30.4 Quantum Dash zal de Gebruiker op de hoogte stellen als Quantum Dash het Account van de Gebruiker annuleert, tenzij naar ons oordeel het geven van een kennisgeving een risico op verdere overtreding of schade zou veroorzaken. Quantum Dash zal de Gebruiker echter op de hoogte stellen dat het Account van de Gebruiker zal worden geannuleerd als de wet een dergelijke kennisgeving vereist. De Gebruiker erkent en stemt in met het feit dat de waarde, reputatie en goodwill van de Site afhankelijk zijn van de transparantie van de status van het Lid Account voor alle Leden, inclusief de Klanten en andere Leden die deelnemen aan Jobs met de Gebruiker. De Gebruiker stemt daarom in met het volgende: ALS Quantum Dash HET ACCOUNT OF JOB VAN DE GEBRUIKER OPSCHORT OF BEËINDIGT, HEEFT Quantum Dash HET RECHT MAAR NIET DE VERPLICHTING OM TE (1) ANDERE LEDEN BETROKKEN BIJ ACTIEVE JOBS MET DE GEBRUIKER OP DE HOOGTE TE STELLEN OM HEN OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DE GEBRUIKER'S OPGESCHORTE OF BEËINDIGDE ACCOUNT OF JOB STATUS, EN (2) HEN SAMENVATTENDE REDENEN VOOR DE ACTIE TE VERSTREKKEN.

30.5 Wanneer het Account van de Gebruiker om welke reden dan ook wordt beëindigd, heeft de Gebruiker niet langer toegang tot gegevens, berichten, bestanden en ander materiaal dat de Gebruiker op de Site bewaart. Als het mogelijk is, zal Quantum Dash deze informatie samen met al uw eerdere berichten en voorstellen gedurende een periode van een jaar vanaf de datum van beëindiging behouden, om de Gebruiker voldoende tijd te geven om een beroep in te stellen tegen onze beslissing. Als de Gebruiker binnen één jaar in beroep gaat tegen onze beslissing, zal Quantum Dash de informatie van de Gebruiker bewaren totdat dergelijk geschil is opgelost. Als de Gebruiker niet in beroep gaat tegen de beslissing van Quantum Dash binnen een jaar, kan Quantum Dash de informatie van de Gebruiker waaronder data, berichten, bestanden en ander materiaal dat de Gebruiker bewaard op de Site verwijderen.

30.6 Blijvende Bepalingen - In het geval dat deze Overeenkomst wordt beëindigd, blijven Secties 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 35., 36., en 37. en het 'Privacybeleid' in werking na elke beëindiging of vervallen van deze Overeenkomst.

 

31. INTERNATIONAAL GEBRUIK.

We geven geen garantie dat de inhoud op DSRCommerce.nl geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Als de Gebruiker ervoor kiest om DSRCommerce.nl te bezoeken vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, doet de Gebruiker dit op eigen initiatief en is de Gebruiker verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving.

32. SCHADELOOSSTELLING.

De Gebruiker stemt ermee in Quantum Dash en Affiliates te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, uitgaven, schade of andere aansprakelijkheden (inclusief redelijke advocatenzaken en kosten) die Quantum Dash, haar Affiliates of hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten oplopen, die voortvloeien uit of verband houden met enige rechtszaak, claim, rechtszaak, eis of actie van een derde partij tegen Quantum Dash of een Affiliate: a) in verband met uw gebruik van de Site Diensten, inclusief eventuele betalingsverplichtingen die zijn aangegaan door gebruik van de Site Diensten; of b) als gevolg van: i) uw gebruik van de Site; ii) uw beslissing om kredietinformatie te verstrekken via de Site, inclusief persoonlijke financiële informatie; iii) uw beslissing om berichten te plaatsen en aanbiedingen van andere Leden te accepteren; iv) inbreuk op contract of andere claims gemaakt door Leden waarmee u zaken deed via de Site; v) uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst; vi) enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de fiscale behandeling van betalingen of een deel daarvan; vi) uw betwisting of niet-betaling van enige factuur of andere betaling; vii) uw verplichtingen aan een andere Gebruiker, inclusief betalingsverplichtingen; of viii) voortvloeiend uit het gebruik van Quantum Dash door de Gebruiker of het Account van de Gebruiker.

33. GESCHILLEN EN BINDENDE ARBITRAGE.

33.1 Informele geschillenbeslechting - Voordat een Claim voor arbitrage wordt ingediend of anderszins rechtsbescherming wordt gezocht bij een rechtbank, stemt de Gebruiker ermee in eerst contact op te nemen met Quantum Dash op info@dsrcommerce.nl om Klantenservice te informeren over de gebruikersklacht en om een oplossing te zoeken. Deze kennisgeving van het geschil moet onder andere de naam van de Gebruiker, relevante accountinformatie, een korte beschrijving van het geschil en contactgegevens bevatten zodat Quantum Dash het geschil kan evalueren en een poging kan doen om dit informeel op te lossen. Quantum Dash zal 60 dagen hebben vanaf de datum van de oorspronkelijke klacht om het geschil informeel op te lossen, wat indien succesvol de noodzaak voor verdere actie zal vermijden.

33.2 Bindende arbitrage - Niettegenstaande artikel 32.1 hierboven stemt de Gebruiker ermee in dat eventuele geschillen of claims die de Gebruiker tegen Quantum Dash mag hebben, zal worden (behalve zoals hieronder vermeld) definitief en uitsluitend beslecht door bindende arbitrage. Elke beslissing om te arbitreren door één partij is definitief en bindend voor de andere. De arbitrage zal worden aangevangen en uitgevoerd volgens de Handelsarbitrageregels van de Amerikaanse Arbitragevereniging (AAA) en, waar van toepassing, de Aanvullende Procedures van de AAA voor consumentengerelateerde geschillen, beiden beschikbaar op de AAA-website www.adr.org. De vraag of een geschil onderworpen is aan arbitrage zal worden beheerst door de Federal Arbitration Act en bepaald door een rechtbank in plaats van een arbiter. De arbitragerkosten van de Gebruiker en het aandeel van de Gebruiker in de vergoeding van de arbiter zullen worden beheerst door de AAA-regels en, waar passend, beperkt door de AAA-consumentenregels. Als dergelijke kosten door de arbiter als buitensporig worden beschouwd, zal Quantum Dash alle kosten en uitgaven van arbitrage betalen. De arbitrage kan persoonlijk worden gevoerd, via de indiening van documenten, per telefoon of online. De arbiter zal een beslissing schriftelijk maken en indien door een partij daarom wordt verzocht, een motivatie voor de beslissing geven. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, kunnen de Gebruiker en Quantum Dash een zaak aanhangig maken bij de rechtbank om arbitrage af te dwingen, de procedure op te schorten in afwachting van arbitrage, of om te bevestigen, wijzigen, schorsen of een vonnis te vellen over de uitspraak van de arbiter. DE GEBRUIKER BEGRIJPT DAT, IN DE AFWEZIGHEID VAN DEZE BEPALING, DE GEBRUIKER HET RECHT ZOU HEBBEN OM EEN ZAAK AAN TE SPANNEN BIJ DE RECHTBANK EN HET RECHT OM EEN JURYPROCES TE HEBBEN.

34. NIET-EXCLUSIVITEIT

Elke partij erkent en stemt ermee in dat de rechten verleend aan de andere partij in deze Overeenkomst niet-exclusief zijn, en dat zonder beperking van het algemene karakter van het voorgaande, niets in deze Overeenkomst zal worden geacht of uitgelegd om een van beide partijen te verbieden deel te nemen in soortgelijke zakelijke regelingen als die hierin beschreven.

35. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN.

Quantum Dash behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden gepost, en het voortgezet gebruik van DSRCommerce.nl na dergelijke wijzigingen zal de instemming en het akkoord van de Gebruiker impliceren om daaraan gebonden te zijn.

36. KEUZE VAN RECHT, JURISDICTIE, VENUE EN FORUM VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN.

36.1 De Gebruiker stemt ermee in dat de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten, deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp daarvan, uw gebruik van DSRCommerce.nl, en elke claim of geschil dat de Gebruiker mogelijk tegen Quantum Dash heeft, zonder inachtneming van zijn conflictregels, en dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen niet van toepassing is.

36.2 De Gebruiker stemt er verder mee in dat eventuele geschillen of claims die de Gebruiker tegen Quantum Dash mag hebben, zullen worden beslecht door een rechtbank in de staat Delaware, Verenigde Staten, en de Gebruiker stemt ermee in en onderwerpt zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het doel om dergelijke claim of actie te berechten. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS DE GEBRUIKER: a) HET DOEN VAN AFSTAND VAN CLAIMS DIE DE GEBRUIKER ANDERS TEGEN Quantum Dash ZOU KUNNEN HEBBEN OP BASIS VAN DE WETTEN VAN ANDERE JURISDICTIES, INCLUSIEF UW EIGEN; b) HET ONHERROEPELIJK INSTEMMEN MET DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VAN EN DE VENUE IN DE STAAT DELAWARE, VERENIGDE STATEN, OVER ELK GESCHIL OF CLAIM DIE DE GEBRUIKER TEGEN ONS HEEFT; EN c) ZICH ONDERWERPEN AAN DE PERSOONLIJKE JURISDICTIE VAN DERGELIJKE RECHTBANKEN VOOR HET OPLOSSEN VAN DERGELIJKE GESCHILLEN OF CLAIMS.

37. UW ACCOUNT ANNULEREN

Uw Quantum Dash Premium Account blijft van kracht tenzij en totdat u uw Premium Account annuleert of wij het beëindigen. U moet uw Premium Account annuleren voordat het elke maand of elk jaar vernieuwt om te voorkomen dat de kosten voor de volgende maand of het volgende jaar op uw creditcard worden gefactureerd. Quantum Dash zal de maandelijkse of jaarlijkse kosten in verband met uw Premium Account factureren aan de creditcard die u ons heeft verstrekt tijdens de registratie (of naar een andere creditcard als u uw accountgegevens wijzigt).

Quantum Dash Premium Accounts worden vooraf betaald en zijn niet-restitueerbaar. Quantum Dash geeft geen restituties of credits voor gedeeltelijke maanden of jaren. U kunt uw Quantum Dash Premium Account te allen tijde annuleren, en annulering is onmiddellijk van kracht, maar u behoudt toegang tot de functies die bij uw Premium Account horen gedurende de rest van de reeds betaalde periode. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.

Als u uw Premium Account wilt annuleren, kunt u dit doen via uw "Account Instellingen > Beheer Abonnement" pagina. Mocht u ervoor kiezen om uw Premium Account te annuleren, houd er dan rekening mee dat u geen restitutie ontvangt voor de meest recent (of eerder) in rekening gebrachte maandelijkse kosten.

Alle kosten zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of rechten, met uitzondering van alleen Amerikaanse (federale of nationale) inkomstenbelasting. U stemt ermee in om eventuele belastingen te betalen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Quantum Dash Dienst of betalingen die door u worden gedaan in verband met uw gebruik van de Quantum Dash Dienst.

Door u aan te melden voor een Quantum Dash Premium Account en Quantum Dash toegang te geven tot uw betalingsaccountinformatie, stemt u hierbij in met deze betalingsvoorwaarden en -condities.

38. DATA RETENTIE

Inactieve Gratis Proeven

Voor Vrije Proeven die voorbij de aangegeven proefperiode gaan en niet worden opgewaardeerd naar een betaald account, worden de gegevens en bestanden die met dat account zijn geassocieerd 3 maanden bewaard. Na die tijd worden de gegevens en bestanden volledig verwijderd zonder de mogelijkheid tot herstel.

Inactieve/Geannuleerde Betaalde Accounts

Voor accounts die werden betaald, maar daarna werden geannuleerd of lieten verlopen door niet te betalen, worden de gegevens en bestanden die met dat account zijn geassocieerd 12 maanden bewaard. Als gedurende die 12 maanden het account opnieuw wordt geactiveerd met behulp van de herabonneringsfunctionaliteit, zullen de gegevens en bestanden nog intact zijn. Na die 12 maanden worden de gegevens en bestanden volledig verwijderd zonder de mogelijkheid tot herstel.

39. VOLLEDIGE OVEREENKOMST: OPSPLITSEN EN INTEGRATIE

Deze Overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden, beleidsregels, regels en richtlijnen die worden gepost op DSRCommerce.nl, vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Quantum Dash en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Gebruiker kan onderhevig zijn aan extra voorwaarden en bepalingen wanneer de Gebruiker andere diensten, Affiliate-diensten of inhoud van derden of materiaal gebruikt, aanschaft of er toegang toe heeft. Als enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, onrechtmatig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht om welke reden dan ook, dan zal die bepaling worden gescheiden van deze Overeenkomst en de overgebleven bepalingen van deze Overeenkomst zullen van kracht blijven. Dit bevat de volledige Overeenkomst tussen de Gebruiker en Quantum Dash met betrekking tot het gebruik door de Gebruiker van DSRCommerce.nl, de Inhoud en Affiliates.

Eventuele rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Laatste Revisiedatum: 5 mei 2024

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS

Welkom bij DSR Commerce (ook bekend als "QCTB" of "wij/onze"). We bieden een Platform ("Platform") aan als een dienst (SaaS) via onze website qctb.com (de "Website") en onze applicatie die binnekort is in de verschillende app stores ("App"). Ons Platform stelt je in staat om te handelen en te investeren in cryptocurrencies met behulp van een automatische crypto trader bot - waarvan jij (alleen) de instellingen beheert en configureert. Het Platform, de Website en de App worden gezamenlijk onze "Diensten" genoemd.

 

1. Definities

Quantum Crypto Trading Bot: DSR Commerce, een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het bedrijf is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. De statutaire zetel van het bedrijf is Essenplein 102, Sassenheim. Quantum Crypto Trading Bot wordt ook aangeduid als "qctb", "wij", "Ons".

Account : de Account op het Platform aangemaakt door Gebruiker, die beperkt is voor gebruik door Gebruiker via de Inloggegevens.

Signalen : aanbevelingen voor het kopen of verkopen van cryptocurrencies gedeeld door derde partij "Signaalaanbieders" die samenwerken met Quantum Crypto Trading Bot. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de software op het Platform zo te configureren dat het automatisch valuta koopt op basis van informatie van deze Signalen.

Platform : het platform dat DSR Commerce heeft ontwikkeld om Gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met Signaalaanbieders, waardoor gebruikers kunnen handelen in cryptovaluta op de cryptomarkt met behulp van een crypto trader bot en in overeenstemming met verstrekte Signalen. In eerste instantie zal dit met onze partner Cryptohopper.com zijn door een API en naarmate de update klaar is onze eigen platform en zullen ook de algemene voorwaarden dan aangepast worden hiernaar.

Abonnementstermijn : de Eerste Termijn van het Abonnement, plus eventuele daaropvolgende verlengingstermijn(en).

Gebruiker(s) : individuele persoon of personen die gebruikmaken van de Services. Gebruikers worden ook "u" genoemd.

2. Registratie en persoonlijk account

2.1 Als je gebruik wilt maken van onze Diensten, ga dan naar ons Platform.

2.2 Om gebruik te kunnen maken van alle functies van het Platform, vereist DSR Commerce dat je jezelf registreert en een Account aanmaakt.

2.3 Via de rekening kan alleen fiatgeld worden gestort. Als u eenmaal geld op de rekening hebt gestort, kunt u dit niet meer opnemen. Winsten als gevolg van het gebruik van de Signalen kunnen natuurlijk wel worden opgenomen, in de vorm van fiatgeld. Er kunnen geen cryptocurrencies worden gestort of opgenomen via de rekening.

2.4 Jij bent volledig verantwoordelijk voor het niet openbaar maken van je Inloggegevens en het gebruik van je Account.

DSR Commerce heeft te allen tijde het recht om bepaalde functionaliteiten van het Account, Platform of andere Diensten niet langer beschikbaar te stellen, aan een persoon geen Account te verlenen en aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

 

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Op alle aanbiedingen en gratis proefversies van de Services zijn deze Voorwaarden van toepassing.

3.2 De prijzen op het Platform zijn exclusief belastingen en onkosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 DSR Commerce heeft te allen tijde het recht haar prijzen te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging kan onmiddellijk van kracht worden.

3.4 DSR Commerce kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

4. Abonnement
4.1 Je hebt een abonnement nodig om alle functies van het Platform (het "Abonnement") te kunnen gebruiken. Abonnementen worden aangeboden voor een vast bedrag per jaar.

4.12 DSR Commerce biedt verschillende soorten pakketten aan als abonnement. Elk pakket verschilt in het aantal posities, geselecteerde valuta, frequentie van het scannen van de aandelenmarkt en de hoeveelheid ondersteuning.

4.3 DSR Commerce geeft Gebruiker direct op de ingangsdatum van zijn Abonnement toegang tot het Platform dat overeenkomt met zijn Abonnement.

4.4 Na de Eerste Termijn wordt het Abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode als de Eerste Termijn, tenzij DSR Commerce of Gebruiker de ander via het Platform schriftelijk in kennis stelt van het voornemen het Abonnement niet te verlengen.

 

5. Betaling
5.1 De prijs van het abonnement wordt maandelijks betaald door de Gebruiker. Mogelijke betaalmethoden worden weergegeven op het Platform en omvatten bijvoorbeeld PayPal, creditcards (bijv. Visa of MasterCard) en cryptocurrencies.

5.2 Indien DSR Commerce de verschuldigde vergoedingen niet kan innen, of Gebruiker de vergoedingen niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn betaalt, heeft DSR Commerce het recht om enige functionaliteit van het Platform of Account aan Gebruiker uit te schakelen, onverminderd eventuele andere rechten van DSR Commerce.

 

6. Eerlijk gebruik van ons Platform
6.1 Je moet minstens 18 jaar oud zijn om ons Platform te gebruiken.

6.2 Je mag het Platform (of andere Diensten) niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse en andere toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële en fiscale regelgeving.

 

7. Privacy
7.1 DSR Commerce respecteert uw privacy en anticipeert op de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van je.

 

 

8. Intellectueel eigendom
8.1 DSR Commerce is de exclusieve licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verband houden met (alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt door het gebruik van) onze Diensten.

8.2 Zolang Gebruiker aan al zijn verplichtingen voldoet, verkrijgt Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden en het Abonnement.

 

9. Beschikbaarheid van de Services en afwijzing van garanties
9.1 Het Platform is beschikbaar op computers, draagbare mobiele apparaten die draaien op iOS en Android en andere apparaten die specifiek door DSR Commerce als compatibel zijn aangegeven.

9.2 DSR Commerce zal zich redelijkerwijs inspannen om Signaalaanbieders goed te selecteren. DSR Commerce is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit of inhoud van de Signalen.

9.3 DSR Commerce kan - naar eigen goeddunken - het Platform en de functionaliteiten ervan van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen of aanpassen.

9.4 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst DSR Commerce hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van het Platform (of andere Diensten) af. De Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.

 

10. Helpdesk
10.1. DSR Commerce heeft een helpdesk waar Gebruiker vragen kan stellen over de Diensten.

10.2 DSR Commerce doet expliciet niet:
10.2.1 Geef gebruikers persoonlijk advies over aanbevolen instellingen voor de Bot;
10.2.2 Gebruikers geen persoonlijk financieel advies geven.

10.3 Alle tutorials, video's en sjablonen geüpload door DSR Commerce zijn algemeen en bevatten op geen enkele wijze persoonlijk en/of financieel advies. Het gebruik van deze handleidingen, video's en sjablonen is geheel voor risico van de gebruiker.

11. Risico's
11.1 Het gebruik van onze Diensten is alleen geschikt voor Gebruikers die volledig begrijpen welke risico's dit gebruik met zich meebrengt.

 

12. Vrijwaring
12.1 De gebruiker zal DSR Commerce schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade en kosten die voortvloeien uit claims van derden.

 

13. Hyperlinks
13.1 Wanneer DSR Commerce hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DSR Commerce de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

 

14. Diverse
14.1 DSR Commerce behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen.
14.2 Gebruiker kan de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet overdragen aan derden.
14.3 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Voorwaarden bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij het geschil op minnelijke wijze kan worden beslecht.

 

15. Klachten, opmerkingen en suggesties
15.1 DSR Commerce streeft ernaar om je optimale service te bieden. Als je een klacht, opmerking of suggestie hebt, kun je contact met ons opnemen via [info@dsrcommerce.nl]